Vedtægter for Kvindekurser.dk

Vedtægter for Foreningen Kvindekurser.dk

Foreningens navn, hjemsted og formål
1. Foreningens navn er Kvindekurser.dk.

2. Foreningens hjemsted er Danmark. Foreningen er som udgangspunkt     hjemhørende i Østjylland, men kan tilbyde aktiviteter og kurser i hele Danmark for kvinder.

3. Foreningens formål er at udbyde kurser og aktiviteter for kvinder, på den tidligere Kvindehøjskole i Visby eller andet sted.

4. Foreningen er en almennyttig forening, hvis overskud bliver i foreningen.

Medlemmer
Som medlemmer af foreningen optages kvinder, der kan tilslutte sig foreningens formål og idégrundlag og som har deltaget i Kvindekurser.dk som kursist eller som frivillig medarbejder inden for de seneste 3 år.

Foreningens medlemmer har ret til at deltage i den årlige generalforsamling.

Som frivillige eller kursusdeltager i Kvindekurser.dk er man ikke automatisk medlem. Medlemskab opnås efter udfyldelse af medlemsblanket samt indsendelse af denne til kontakt@kvindekurser.dk og efterfølgende godkendelse af styregruppen i forhold til om kravene for medlemskab er opfyldt (kvinde og deltager på Kvindekurser.dk indenfor 3 år).

Medlemmer kan optages som æresmedlem af Kvindekurser. Som æresmedlem skal man leve op til de almindelige krav vedrørende medlemskab (kvinde og have deltaget på Kvindekurser indenfor de seneste 3 år). Æresmedlemmer er kontingent fritaget.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen/styregruppen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Et medlem der vælges til bestyrelsen fritages for at betale kontingent i perioden man arbejder i bestyrelsen.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest juni og indvarsles ved mail til samtlige medlemmer senest 3 uger inden. Medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, såfremt man er registreret som medlem 3 uger inden generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles styregruppen/bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse/styregruppe på 3-5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 1-2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. maj til 30. april. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. januar 2010.

Dirigent Henriette Jensen.

Ændringer vedtaget 24.5. 2017, dirigent Carina Frederiksen.